Algemene voorwaarden

Commerciële vertegenwoordiging door dish en top of the grill

1.TOEPASSING

1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst en/of elke prestatie die wordt verleend, en op elk werk dat wordt uitgevoerd, hierna omschreven als de

‘opdracht’, door me-nu gcv en/of haar aangestelden, alsook op de facturen.

1.2. De algemene voorwaarden die voorkomen op de stukken van medecontractanten zijn niet tegenstelbaar aan me-nu gcv, met uitzondering van deze gevallen waarin me-nu gcv

daartoe voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk instemt.

1.3. De aanvaarding van een opdracht door me-nu gcv, op welke wijze ook, houdt geen aanvaarding in van de algemene of verkoopsvoorwaarden van de medecontractant.

2.OPDRACHT/ANNULATIE

2.1. Elke opdracht, door de medecontractant toevertrouwd aan me-nu gcv, dient schriftelijk en uitdrukkelijk te worden aanvaard door me-nu gcv of haar aangestelde, en dit uiteraard in

zoverre de termijn tussen het geven van de opdracht en de uitvoering ervan dit toelaat. Van zodra een voorschotfactuur is gemaakt heeft me-nu de opdracht aanvaardt.

2.2. me-nu gcv is slechts gehouden tot een begin van uitvoering van de opdracht na ontvangst van een voorschot van minstens 30% (van de waarde van de opdracht), tenzij anders

overeen gekomen.

2.3. De art. 86 en volgende van de Wet op de handelspraktijken (Wet dd. 14 juli 1991), met de in art. 89 van deze wet voorziene bedenktermijn, maken deel uit van onderhavige

algemene voorwaarden in zoverre zij voor de desbetreffende opdracht toepassing vinden.

2.4. Bij gedeeltelijke en/of volledige annulatie door de medecontractant na de aanvaarding van de opdracht door me-nu gcv, is de medecontractant gehouden tot betaling van een

vaste vergoeding van 70 % van het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de opdracht, onverminderd het recht van me-nu gcv om een hogere vergoeding te vorderen voor de

werkelijk geleden schade die zij bewijst. Overmacht kan door de medecontractant niet worden ingeroepen om deze vergoeding niet te betalen.

2.5. Bij gedeeltelijke en/of volledige annulatie van de opdracht minder dan 48 uur voor de voorziene uitvoering ervan, is de medecontractant gehouden tot betaling van het integrale

bedrag dat overeenstemt met de waarde van de opdracht, onverminderd het recht van me-nu gcv om een hogere vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade die zij

bewijst. Overmacht kan door de medecontractant niet worden ingeroepen om deze vergoeding niet te betalen.

3.OFFERTES/PRIJZEN

3.1. De offerte, prijsopgave, voorcalculatie of ver-gelijkbare mededelingen opgemaakt door me-nu gcv zijn 3 maand gelidg vanaf de datum van opmaak, behoudens wanneer er een

andere termijn op de offerte wordt voorzien, of wanneer de termijn van geldigheid door me-nu gcv uitdrukkelijk en schriftelijk wordt verlengd,

3.2. De prijzen voor een opdracht, die worden vermeld op een offerte, prijsopgave, voorcalculatie, orderbevestiging of vergelijkbare mededelingen, zijn enkel ter informatieve titel en

kunnen worden herleid of vermeerderd naargelang de omvang en complexiteit van de opdracht, alsook naar gelang de tijd die verstrijkt tussen het sluiten van de overeenkomst en de

uitvoering ervan. Me-nu gcv behoudt zich steeds het recht voor om de prijzen te herrekenen op basis van de op dat ogenblik geldende marktprijzen. Dit alles tenzij anders uitdrukkelijk

wordt vermeld.

3.3. Volgende BTW-tarieven zijn van toepassing op de opdrachten die worden uitgevoerd door me-nu gcv:

– 6 % bij levering of afhaling van gerechten.

– 12% bij levering van gerechten met bediening

– 21 % op dranken, leveringskosten, huren materiaal e.d..

– 21 % op de opdracht in zijn totaliteit wanneer bediening is inbegrepen.

3.4. me-nu gcv heeft bij gebreke aan specificatie, voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, steeds de vrije keuze in de uitvoering van de opdracht en de keuze van

de materialen, producten en/of ingrediënten, alsook in de keuze van de personen die de opdracht uitvoeren, en dit zonder dat deze keuzes aanleiding kunnen geven tot een

prijsvermindering.

3.5. Eventuele bijkomende prestaties/diensten/opdrachten worden uitgevoerd aan de gangbare éénheidsprijzen of het in voege zijnde uurloon.

3.6. Vertragingen bij de uitvoering van de opdracht, dewelke hun oorzaak niet vinden bij me-nu gcv, zullen aanleiding geven tot het in rekening brengen van kosten (aan de gangbare

éénheidsprijzen en het in voege zijnde uurloon) en dit ten laste van de medecontractant. Het voormelde tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

3.7. Verplaatsingen worden aangerekend tegen de gangbare eenheidsprijzen. Uurlonen worden gerekend van bij het vertrek en tot aan de terugkomst. Dit behoudens wanneer

schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

4. AANVAARDING

4.1. Er is aanvaarding van de uitvoering van de opdracht zonder voorbehoud indien de medecontractant niet onmiddellijk bij kennisname van een gebrek in de uitvoering of

wanprestatie me-nu gcv daarvan op de hoogte stelt én bovendien binnen de acht dagen na het uitvoeren van de opdracht de bezwaren bij aangetekend schrijven toelicht.

6. GOEDEREN/LEVERING/RISICO

6.1. Bij de uitvoering van de opdracht kan me-nu gcv gebruik maken van eigen of door derden ter beschikking gestelde goederen (bijvoorbeeld tafels, stoelen, meubilair, decoratie,

servies, apparaten,….), hierna ‘de goederen’, en dit op kosten van de medecontractant aan de gangbare prijzen, behoudens wanneer schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt

overeengekomen.

6.2. De medecontractant is gehouden de goederen in ontvangst te nemen (en desgevallend te stockeren) wanneer deze aan hem, na voorafgaande verwittiging van levering, ter

beschikking worden gesteld. Bij onmogelijkheid tot het in ontvangst nemen door de medecontractant, zullen de goederen op kosten en op risico van de medecontractant worden

gestockeerd, daarin begrepen de verplaatsingskosten en uren aan gangbare éénheidsprijzen of het in voege zijnde uurloon.

6.3. De medecontractant staat, bij levering van de goederen door me-nu gcv of bij levering van een derde met het oog op het aanwenden ervan bij het uitvoeren van de opdracht, in

het voor het (veilig en naar behoren) stockeren van de goederen. De medecontractant draagt het risico vanaf de levering.

6.4. De goederen die worden geleverd worden bij levering door de medecontractant onmiddellijk nagezien, en dit voor wat betreft de kwaliteit en kwantiteit. Bij gebreke aan bezwaren

die worden geuit binnen de 24 uur na levering, worden de goederen geacht te zijn aanvaard door de medecontractant.

7. BEPERKINGEN/ AANSPRAKELIJKHEID

7.1. De verbintenissen van me-nu gcv zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.

7.2. me-nu gcv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de verplichtingen in geval van overmacht, daarin onder meer begrepen de substantiële ontwrichting van

het verkeer, oproer, oorlog, en aanhoudend storm of vriesweer.

7.3. me-nu gcv is niet aansprakelijk voor: diefstal/verlies van of schade aan goederen die haar door de medecontractant of derden werden toevertrouwd of die aanwezig zijn op de

plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd, en dit ongeacht de oorzaak of de aard van het verlies of de schade. schade die het gevolg is van een gebrek in/aan de goederen die

worden aangewend bij de uitvoering van de opdracht, schade die het gevolg is van het oneigenlijke gebruik van goederen op aangeven van de medecontractant of deze zijn

aangestelde, schade die het gevolg is van een gebrek of fout in het door derden en/of de medecontractant of diens aangestelde aangeleverde materiaal of in de door hem/haar

verrichte voorbereidende werkzaamheden.

7.4. De eventuele aansprakelijkheid in hoofde van me-nu gcv is in elk geval beperkt tot het te facturen bedrag (excl. BTW) voor de overeenkomst die ter zake werd gesloten. Bovendien

kan me-nu gcv enkel aansprakelijk worden gesteld voor de directe schade die het gevolg is van de zware fout en/of opzet in haren hoofde.

7.5. De medecontractant vrijwaart me-nu gcv tegen elke verhaal van derden. De medecontractant zal bovendien de toegang tot de plaats van uitvoering en/of levering verbieden aan

derden, en dit tijdens de gehele duur van uitvoering van de opdracht.

7.6. De medecontractant treft, indien nodig, alle noodzakelijke voorzieningen/maatregelen opdat de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd naar behoren kan worden

bereikt, en de uitvoering op een veilige manier en naar behoren en volgens de regels van de kunst kan gebeuren. De medecontractant machtigt me-nu gcv om de nodige maatregelen

te (laten) nemen op kosten van de medecontractant, wanneer wordt vastgesteld dat de voormelde voorzieningen/maatregelen niet of niet naar behoren werden genomen.

8. FACTURATIE, BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD.

8.1. De medecontractant is gehouden tot betaling over te gaan bij het beëindigen van de opdracht en/of het verlaten van de plaats van (gedeeltelijke) uitvoering ervan, en dit tegen

afgifte van het nodige BTW bewijsdocument.

8.2. De facturen zijn betaalbaar te Deurne en binnen zeven dagen na factuurdatum (tenzij anders overeen gekomen), en dit zonder aftrek van enige korting en zonder mogelijkheid tot

schuldvergelijking.

8.3. Ingeval van niet betaling van de factuur op haar vervaldag, zal het bedrag automatisch en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met de verwijlintresten vastgesteld

overeenkomstig het art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en met 10 % als forfaitaire vergoeding voor de

buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, met een minimum van 150,00 EUR.

8.4. Het niet betalen van een factuur uiterlijk op haar vervaldag maakt alle schuldvorderingen van me-nu gcv onmiddellijk opeisbaar, en geeft me-nu gcv de mogelijkheid om de nog

lopende overeenkomsten te schorsen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding.

8.5. Klachten met betrekking tot facturen dienen te worden gemeld binnen de zeven dagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven.

8.6. De medecontractant kan een klacht niet als reden doen gelden om zijn betalingen op te schorten of uit te stellen

9.ONTBINDING

9.1. me-nu gcv heeft het recht om –op elk ogenblik- van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling elke overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever één of

meerdere verplichtingen niet zou nakomen, in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van vereffening verkeert of deze zijn vermogen het voorwerp uitmaakt van een beslag.

9.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden in toepassing van het art. 9.1 van de algemene voorwaarden, heeft me-nu gcv recht op een forfaitaire schadevergoeding van 30% van

het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de opdracht, onverminderd het recht van me-nu gcv om een hogere vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade die zij

bewijst, en onverminderd het recht om het gedeelte van de overeenkomst dat reeds zou zijn uitgevoerd in rekening te brengen.

10. NIETIGHEID

10.1. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat de eventuele nietigheid of de niet-afdwingbaarheid van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden op geen enkele wijze de

geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden in het gedrang brengt. Bovendien verklaren partijen dat de nietige of nietafdwingbare

bepaling zal vervangen worden door een geldige bepaling die het dichtst aanleunt bij de wil van partijen zoals deze bij de aanvaarding van de algemene voorwaarden

bestond.

11. PERSOONSGEBONDEN INFORMATIE.

11.1. De persoongebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik. De medecontractant heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet betreffende de

bescherming van privé-leven en dit in het kader van de gegevensverwerking.

12. BEVOEGDHEID

12.1. Alle contracten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving

12.2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen, ingeval van conflict, om dit voor te leggen aan de rechtbanken in België, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Instagram